Listing Numbered Days in Navajo

3 years ago with no comments in Time
Day 1 — t’ááłá’íjį́ Day 2 — naakijį́ Day 3 — táá’gíjį́ Day 4 — dį́į́’jį́ Day 5 — ashdla’jį́ Day 6 — hastą́ą́jį́ Day 7 ...

Listing Navajo Calendar

3 years ago with no comments in Time
Gháájí’ (October) Níłch’its’ósí (November) Nił ch’itsoh (December) Yas Niłt’ees (January) Atsá Biyáázh (February) Wóóshch’įįd (March) ...